Ons Bedrijf

!! GESLOTEN OP ZATERDAG, ZON EN FEESTDAGEN !!
Contacteer ons
Routebeschrijving
Openingsuren
Algemene voorwaarden


Login:

Login:
Password:

Offerte aanvragen
Print deze paginaAlgemene voorwaarden

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling – levering, ontvangst van de factuur als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet bestaande beschouwd behoudens schriftelijk akkoord van de verkoper.

2. De prijzen van onze prijslijsten/offertes zijn louter informatief en verbinden ons niet, evenmin de eventueel opgegeven kortingen. De goederen worden aangerekend tegen de prijs van de dag van de levering. Deze prijs, behoudens strijdige bedingen, is te verstaan als netto-prijs, zonder korting, exclusief BTW, contant te betalen bij levering of afhaling.

3. Indien zich bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst een wijziging voordoet in de kostenbepalende factoren om redenen onafhankelijk van onze wil, is de verkoper gerechtigd de verkoopprijs overeenkomstig te wijzigen.

4. Bij de uitvoering van een bestelling maakt de verkoper voorbehoud voor wat betreft de afwijkingen in maten en modellen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen tekortkoming op. De door ons verstrekte gewichts-, maat- en prijsopgaves, afbeeldingen, tekeningen, openbaar gemaakte gegevens, modellen, monsters, voorbeelden, zijn nimmer voor ons bindend doch enkel bedoeld om de koper een algemene voorstelling te verschaffen van de door ons verstrekte producten en diensten. Indien de verkoper een advies verleent aan de koper, betreft dit enkel een inspanningsverbintenis in onze hoofde zonder resultaatsgarantie.

5. Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is vastgesteld, wordt de verkoper niet geacht kennis te hebben van het gebruik waarvoor de koper de goederen wenst aan te wenden. De verkoper draagt geen verantwoordelijkheid dat de geleverde zaken geschikt zijn voor enig doel waarvoor de koper de zaken wenst te (laten) bewerken, verwerken of (doen) gebruiken, tenzij de verkoper de geschiktheid voor dat doel expliciet schriftelijk aan koper heeft bevestigd. De koper dient en uitdrukkelijk en schriftelijk ten laatste tegelijk met de bestelling aan te geven of het door hem bestelde product valt onder de bouwproductenrichtlijn - Verordening n°305/2011. In dat geval worden de bewerkingen uitgevoerd onder de executieklasse 2 volgens EN1090. Het EN1090 certificaat en/of de prestatieverklaring (DOP) worden verstrekt.

6. Bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden mits een voorafgaand en schriftelijk akkoord. Bovendien zal de koper in geval van annulatie van een bestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 25% van de verkoopprijs van de geannuleerde bestelling.

7. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, weigering van de goederen, noch tot enige schadevergoeding. Het vormt geen reden voor protest of niet betaling van de factuur. De verkoper heeft ten allen tijde het recht om orders in gedeelten te leveren en te factureren alsook onder rembours te leveren of om vooruitbetaling te vorderen en te ontvangen.

8. Indien de koper in gebreke is gebleven om de goederen in ontvangst te nemen of af te halen op de voorziene datum van levering is de verkoper gerechtigd:

a. de goederen op kosten van de koper op te slaan,
b. de goederen voor rekening van de koper te verkopen tegen een prijs door ons geschikt geacht en het verschil met het factuurbedrag in rekening te brengen van de koper,
c. de koop als ontbonden te beschouwen en de koper 25% van de koopsom in rekening te brengen,
d. de goederen te leveren en koper te factureren.

9. Tenzij anders is vermeld, is het transport ten laste van de koper. De in- en uitlading, het vervoer en de plaatsing van alle goederen gebeuren in elk geval op verantwoordelijkheid van de koper, welke ook het vervoermiddel en wie ook de vervoerder is.

10. Het risico met betrekking tot de aangekochte goederen gaat over op de koper van zodra de goederen in het werkhuis ter beschikking worden gesteld van de koper met het oog op levering; de goederen reizen op risico van de koper, welke ook de wijze van vervoer en de leveringsvoorwaarden mogen zijn.

11. De koper heeft de verplichting de hoeveelheid, het gewicht, de maten, de kwaliteit e.d.m. van de goederen bij levering te inspecteren en dient de zichtbare gebreken steeds te vermelden op de afhalingsbon en/of de leveringsbon. Zonder protest of voorbehoud wordt de koper geacht akkoord te gaan met de hoeveelheid en de kwaliteit van de ontvangen goederen.

12. De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de besteller – koper. Indien op deze plaats de leveringsbon niet ter ondertekening kan worden aangeboden door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper, erkent de besteller koper door de enkele afgifte van de goederen op de door hem aangeduide plaats dat de levering conform is geschied aan de vermeldingen vervat op de leveringsbon. Bij gebrek aan inspectie en/of bij levering op een werf-afleveradres door de koper opgegeven, wordt de verkoper van alle aansprakelijkheid met betrekking tot zichtbare gebreken en diefstal ontslagen.

13. De koper verklaart kennis te hebben van al de wettelijke reglementeringen i.v.m. het opslaan en gebruik van de door de verkoper geleverde producten. Deze laatste zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld

 

voor om het even welk geval van schade, lichamelijke of stoffelijke, die uit het gebruik van de betrokken produkten zou voortspruiten.

14. Op uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. Voor montages en constructies dewelke steeds worden uitgevoerd volgens de tekeningen en instructies van de koper, betreft dit in hoofde van NV LAUREYS enkel een inspanningsverbintenis en kan zij niet gehouden zijn tot het garanderen van enig resultaat; NV LAUREYS draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake het concept, de sterkte, noch voor eventueel wettelijk verplichte keuringen. Behoudens opzet is de verkoper, zelfs ingeval van zware fout, niet aansprakelijk voor om het even welke schade die de koper of derden zouden kunnen ondergaan en dewelke haar oorzaak zou vinden in een fout, verzuim, nalatigheid, alsmede in een verborgen gebrek in de door ons geleverde goederen die de verkoper niet kende of niet kon kennen.

15. De eventuele schadevergoeding waartoe NV LAUREYS uit hoofde van haar contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid zou kunnen gehouden zijn kan nooit hoger zijn dan de vergoeding die wij op onze beurt van onze leverancier of onze verzekeraar ontvangen. Enige onrechtstreekse schade (zoals financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel e.d.m.) kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling.

16. De desgevallend verschuldigde waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van het stuk waarvan de constructie en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Het arbeidsloon blijft steeds ten laste van de koper. Verkochte tweedehandsgoederen worden nooit gewaarborgd. Alle door de fabrikant en/of door ons verstrekte waarborgen vervallen wanneer de koper zijn financiële verplichtingen niet nakomt.

17. Alle klachten dienen ons, op straffe van verval schriftelijk en aangetekend te bereiken binnen de drie dagen volgend op de levering en alleszins voor het gebruik, de verwerking of de voortverkoop van de goederen zonder dat zij ooit de eisbaarheid van de betaling kunnen schorsen, vertragen of tenietdoen. Elk verbruik van een levering, zelfs gedeeltelijk, sluit de aanvaarding in van de gehele partij.

18. De facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, netto zonder korting te Berlare. Bij gebreke van betaling tegen de vervaldatum, behouden wij ons het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte. Alle tussenpersonen van de koper, en in geval van rechtspersonen, de ondertekenaar zelve verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling van onze facturen. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller te allen tijde en in alle omstandigheden persoonlijk gehouden tot naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene verkoopsvoorwaarden voortvloeien. Bovendien brengt elke niet betaling tegen de vervaldatum van rechtswege volgende gevolgen mede: - De totaliteit van onze schuldvorderingen, ook deze met tijdsbepaling, wordt onmiddellijk opeisbaar ten laste van de koper, - In geval van niet betaling zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire niet-verminderbare vergoeding van 10 (tien) %. - Daarenboven is een nalatigheidsintrest verschuldigd die bepaald wordt overeenkomstig art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002, te weten de referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. - Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

19. Geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de ermee overeenstemmende of enig andere geheel of gedeeltelijke openstaande factuur is voldaan. Tot hun volledige en integrale betaling kunnen de door ons geleverde goederen onder geen enkele voorwaarde in pand gegeven, bezwaard of vervreemd worden op straffe van schadevergoeding, forfaitair bepaald op de waarde van de levering, ongeacht de reeds daarop verrichte betalingen. In elk geval heeft de verkoper steeds het recht de goederen terug te halen, zonder voorafgaande formaliteiten en op kosten en risico van de in gebreke gebleven koper of na ingebrekestelling van de curator. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen verwerkt of herverkoopt, draagt hij ons vanaf heden alle schuldvorderingen die voortkomen uit de herverkoop over.

20. Wanneer NV LAUREYS (en/of enige met haar verbonden vennootschap) en de koper elkaars schuldeisers zijn, kan NV LAUREYS toepassing maken van de schuldvergelijking waardoor beide bedragen voor het wederkerig bedrag tenietgaan. Deze schuldvergelijking kan toegepast worden zonder dat er enig verband dient te bestaan tussen beide schulden en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle op naam van één medecontractant bij elke vennootschap op onze zetel gevestigd gevoerde rekeningen zullen als één geheel worden beschouwd.

21. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing. Voor alle geschillen en betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van Gent (Oost-Vlaanderen), afdeling Dendermonde, bevoegd.