Ons Bedrijf

Wie zijn wij ?
Contacteer ons
Routebeschrijving
Openingsuren


Login:

Login:
Password:

Offerte aanvragen
Print deze paginaAlgemene voorwaarden

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling - levering, ontvangst van factuur als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet bestaande beschouwd behou-dens schriftelijk akkoord van de verkoper.

2.  De prijzen van onze prijslijsten/offertes zijn louter informatief en ver-binden ons niet, evenmin de eventueel opgegeven kortingen. De goe-deren worden aangerekend tegen de prijs van de dag van de levering. Deze prijs, behoudens strijdige bedingen, is te verstaan als netto-prijs, zonder korting, kontant te betalen bij levering of afhaling.

3. Zolang een order niet door de verkoper werd bekrachtigd, verbindt het slechts de klant.

4.  Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de wisselkoersnoteringen, verhogingen van lonen, of van de prijs der grondstoffen, of ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan de koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met meer dan 10%.
Is dit wel het geval, zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de ver-koop verzaken, doch zonder op enige vergoeding aanspraak te mogen maken.

5.  In geval de koper zijn bestelling annuleert is er een schadevergoeding van 40% van het bedrag van de geannuleerde bestelling verschuldigd, voor zover geen bewijs van grotere schade wordt geleverd door verkoper.

6.  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de goederen, noch tot enige schadevergoeding. Het vormt tevens geen reden voor protest of niet betaling van de factuur. Onvolledige levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling der geleverde goederen.

7. Tenzij anders is vermeld, is het transport ten laste van de klant. De in-en uitlading, het vervoer en de plaatsing van alle goederen gebeuren in elk geval op verantwoordelijkheid van de klant, welke ook het vervoer-middel en wie ook de vervoerder is.

8.  Het risico met betrekking tot de aangekochte goederen gaat over op de koper van zodra de goederen in het werkhuis ter beschikking worden gesteld van de koper met het oog op levering. Zelfs in geval de verkoper zelf instaat voor het vervoer, blijft het risico nopens de aangekochte goederen bij de koper.
Verkochte brandstoffen worden als geleverd beschouwd zodra het voertuig zich bij de klant bevindt die alle nodige aanduidingen moet verstrekken om het lossen of het overbrengen van de goederen in een normale tijdspanne mogelijk te maken. De koper moet zich ervan verge-wissen dat de op de factuur en / of leveringsbon vermelde hoeveelheid in ontvangst kan genomen worden en overeenstemt met zijn bestelling, in het bijzonder dat de inhoud van zijn vergaarbak voldoende ruim is, dat alle kranen openstaan en geen verstoppingen in de leiding het normale vloeien der brandstoffen kan belemmeren. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle welkdanige schade veroorzaakt door het overlopen van een tank.

9. De koper heeft de verplichting de hoeveelheid, het gewicht en de kwa-liteit van de goederen bij hun aankomst na te gaan. Elke klacht wegens beschadiging, lekkage, geheel of gedeeltelijk verlies, onvolwaardige kwaliteit moet gericht worden bij de ontvangst van de goederen tot het personeel dat de levering uitvoert en moet vermeld worden op het document dat de klant tekent voor ontlasting. Zonder protest of voor-behoud wordt de koper geacht akkoord te gaan met de hoeveelheid en de kwaliteit van de ontvangen goederen.

10. De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de besteller - koper. Indien op deze plaats de leveringsbon niet ter ondertekening kan worden aangeboden door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper, erkent de

besteller koper door de enkele aangifte van de goederen op de door hem aangeduide plaats dat de levering conform is geschied aan de vermeldingen vervat op de leveringsbon.

11.  Van de dp deze factuur vermelde gasolie werd de controleretributie en de bijdrage op energie betaald. In geval zij wordt aangewend voor indu-striele en commerciele toepassing geeft zulks aanleiding tot betaling bij de ontvanger der accijnzen over het gebied van de indenting die de gasolie aanwendt van eefi bedrag gelijk aan het verschil tussen enerzijds de accijns vastgesteld voor industriele en commerciele toepassingen en anderzijds de tarieven van respectievelijk de controleretributie en de bijdrage op energie.

12.  De koper verklaart kennis te hebben van al de wettelijke reglemen-teringen i.v.m. het opslaan en gebruik van de door de verkoper geleverde producten. Deze laatste zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor om het even welk ongeval van schade, lichamelijke of stoffelijke, die uit het gebruik van de betrokken produkten zou voort-spruiten.

13.  Op uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van het stuk waar-van de constructie en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Het arbeidsloon blijft steeds ten laste van de koper. Verkochte tweedehandsgoederen worden nooit gewaar-borgd.

14. De eventuele schadevergoeding waartoe NV LAUREYS uit hoofde van haar contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid zou kunnen gehouden zijn kan nooit hoger zijn dan het bedrag waarvoor NV LAUREYS verzekerd is en door de verzekeringsmaatschappij zal worden erkend en uitbetaald. Enige onrechtstreekse schade (zoals financiele of commerciele verliezen, winstderving, verlies van clienteel e.d.m.) kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling.

15. Alle klachten dienen ons, op straffe van verval schriftelijk en aange-tekend te bereiken binnen de drie dagen volgend op de levering en alleszins voor het gebruik, de verwerking of de voortverkoop van de goederen zonder dat zij ooit de eisbaarheid van de betaling kunnen schorsen, vertragen of tenietdoen.

16. De facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, netto zonder korting te Berlare. Bij gebreke van betaling tegen de vervaldatum, behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.
Alle tussenpersonen van de klant, en in geval van rechtspersonen, de ondertekenaar zelve verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling van onze facturen. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller te alien tijde en in alle omstandigheden persoonlijk gehouden tot naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene ver-koopsvoorwaarden voortvloeien.
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling ervan.
Bovendien brengt elke niet betaling tegen de vervaldatum van rechtswege volgende gevolgen mede:
-   De totaliteit van onze schuldvorderingen, ook deze met tijdsbepa-ling, wordt onmiddellijk opeisbaar ten laste van de klant,
-   In geval van niet betaling zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire niet-verminderbare vergoeding van 10 (tien)%.
-   Daarenboven is een nalatigheidsintrest verschuldigd die bepaald wordt overeenkomstig art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002, te weten de referentie-intrestvoet vermeerderd met zeven procentpun-ten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.
-   Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

17.  Het Belgisch recht is van toepassing. Voor alle geschillen en betwistin-gen zijn alleen de Rechtbanken te Dendermonde bevoegd.